Algemene voorwaarden Boostways

Dit zijn de algemene voorwaarden (Hierna “Algemene Voorwaarden”) van Boostways BV,  met zetel te Beverlaak 134, 3118 Rotselaar, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  0753.401.770. (Hierna “Boostways”/”Wij”/”Ons”)

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Boostways, ofwel via de website, sociale media of e-mail; 
 2. Dienst: de diensten die Wij leveren zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden;
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER; 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst; 
 5. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt; 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en Boostways;
 7. Partij(en): Verwijst naar Boostways en/of de Klant;
 8. Producten: de producten die Wij verkopen zoals onder andere template, cursussen,… ; 
 9. Website: https://boostwayscoaching.be/ en https://www.boostways.be 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

2.1. De rechtsverhouding tussen de Klant en Boostways wordt geregeld door de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, waarvan de Klant verklaart kennis te hebben genomen en deze uitdrukkelijk te hebben aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, Overeenkomsten, Diensten en Producten, onder voorbehoud van eventuele toepasselijke bijzondere algemene voorwaarden voor specifieke trajecten dan wel producten. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de Website zodat de Klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij/zij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. 

2.3. In geval van afwijking tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen van de Overeenkomst voorrang hebben, tenzij andersluidend bepaald met specifieke verwijzing naar de relevante clausules van de Algemene Voorwaarden.

2.4. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Boostways behoudt zich dus het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op haar Website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op elke offerte, elke Overeenkomst of elke bestelling van Producten en/of Diensten die nadien worden gemaakt/geplaatst.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Boostways biedt onder andere volgende Diensten/Producten aan:

 • Individuele coaching in de vorm van trajecten, losse dagen of individuele coaching sessies;
 • Coachingstrajecten (Cash Breakthrough, Golden Growth, Taste of Gold & Diamond Domination);
 • Buitenlandse Retreats;
 • Verkoop van templates en tools;
 • Online Cursussen en Masterclasses (zonder begeleiding); 
 • Audits; 
 • Toegang tot events en workshops; 
 • Co-work 

Het aanbod van Diensten/Producten kan variëren en veranderen en zal op die manier ook worden weergegeven op de Website. 

3.2. Boostways doet steeds een Aanbod via de Website (of Hands-on Academy), brochures ofwel via rechtstreekse communicatie zoals e-mail. Het Aanbod gebeurt door middel van een offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst, brochure of e-mail. De prijzen vermeldt in het Aanbod worden uitgedrukt in euro en steeds exclusief BTW. 

3.3. Tenzij anders overeengekomen, is een offerte/Aanbod van Boostways geldig gedurende 14 dagen na datum van verzending ervan. De Overeenkomst tussen de Klant en Boostways komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte/Aanbod door de Klant binnen de vooropgestelde termijn van 14 dagen, en na schriftelijke bevestiging ervan door Boostways. De offerte/het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit in alle redelijkheid kan worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant ervoor opteert reeds een begeleidingstraject bij Boostways te starten.

3.4. Boostways is niet aan haar Aanbod gehouden indien de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet via de Website zijn aangekocht, zal Boostways een factuur versturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, zoals bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden van de Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. Boostways voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Boostways is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het door de Klant beoogde resultaat. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te kunnen maken van de online trainingen of coaching. Voor individuele begeleiding via Whatsapp of Voxer dient de Klant over een account op deze applicaties te beschikken.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling/bevestiging van het Aanbod. Naargelang de specifiek gekozen Dienst, is het mogelijk dat de uitvoering pas wordt gestart na betaling van het verschuldigde bedrag, het van toepassing zijnde voorschot of na ondertekening specifieke overeenkomst. Boostways zal desgevallend dergelijke betalingsvoorwaarden steeds duidelijk op voorhand in de offerte meedelen.

4.1.2. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de nodige gegevens beschikbaar stelt aan Boostways en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten uitsluitend voor rekening van Klant en zal Boostways daar geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen.

4.1.3. Boostways is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

 

4.2. Online cursussen/content

4.2.1. Toegang tot online trainingen en de inhoud ervan is persoonlijk, en mag niet worden gedeeld met derden.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot (de inhoud van) een online training met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Boostways enige vergoeding of betaling verschuldigd is aan de Klant.

4.2.3. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 

4.2.4. Na het einde van een online training, blijft de inhoud – naargelang de keuze van Boostways – beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject, dan wel ‘levenslang’ zolang Boostways, de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de online training niet langer worden aangeboden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

4.2.5. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Boostways. 


Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijzen variëren naargelang de gekozen Dienst of het gekozen Product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van Boostways, in de brochure en/of in e-mails en de offerte.

5.1.2. De vermelde tarieven zijn steeds uitgedrukt exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten en eventueel vervoersonkosten. Zulke extra opties (bv. aankoop fysiek werkboek bij Groepstraject of add-ons) en eventuele bijkomende kosten worden apart en bijkomend aangerekend aan de Klant en komen bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.1.3. Boostways heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De prijzen die van toepassing waren op het moment van het Aanbod en dewelke door de Klant werden aanvaard, blijven echter onverminderd de toepasselijke prijzen voor de betreffende Overeenkomst. 

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Tenzij de bestelling door de Klant onmiddellijk online diende te worden betaald, zal Boostways een factuur opmaken bij het toekennen van de bestelling. Indien het gaat om een Dienst waarvoor een voorschot wordt gevraagd, hetgeen blijkt uit de offerte, zal er een voorschotfactuur worden opgemaakt ten belope van een bepaald % van de totale prijs zoals uitdrukkelijk bepaald in de offerte en overeengekomen tussen Partijen. De factuur is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij Boostways daar uitdrukkelijk schriftelijk van afwijkt. Indien toepasselijk, is de voorschotfactuur tenminste betaalbaar voor aanvang van de Dienst. Bij gebreke aan betaling van een (voorschot)factuur, behoudt Boostways zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Boostways de volledige betaling heeft ontvangen. 

5.2.2. Bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag, begaat de Klant een contractuele wanprestatie. In dat geval zal Boostways een eerste betalingsherinnering sturen naar de Klant. 

Bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur is er in elk geval over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250,00 euro voor administratieve en buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd het recht van Boostways om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

Bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van de Klant – uitsluitend consument- op de vervaldatum van de factuur, wordt de Consument een eerste maal kosteloos aangemaand. Bij niet betaling binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Nalatigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet. Het schadebeding bedraagt:

 • voor verschuldigde hoofdsommen tot € 150,00: € 20,00;
 • voor verschuldigde hoofdsommen tussen € 150,01 en € 500,00: € 30,00 + 10% van de verschuldigde hoofdsom op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00;
 • voor verschuldigde hoofdsommen meer dan € 500,00: € 65,00 + 5% van verschuldigde hoofdsom op de schijf boven € 500,01, met een maximum van € 2.000,00;

 

5.3. KMO-portefeuille

Indien de Klant voor de betaling van de Diensten beroep wenst te doen op de financiële steunmaatregel van de KMO-portefeuille, geschiedt de betaling van de hoofdsom van de factuur via de KMO-portefeuille van de Klant en dient de toepasselijke BTW op het factuurbedrag rechtstreeks aan Boostways te worden betaald. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor om deze KMO-portefeuille aan te vragen binnen de 2 weken na startdatum van de opleiding die op de factuur vermeld staat. 

 

5.4. Risico en eigendomsoverdracht

Het risico van verlies of beschadiging van het Product gaat over op de Klant zodra het Product is geleverd. 

 

Het eigendomsrecht van de Producten wordt slechts aan de Klant overgedragen na afhaling of levering van de Producten en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde Producten de exclusieve eigendom van Boostways tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de Klant verboden de Producten te verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de Producten aan te brengen, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

Zolang Boostways beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde Producten, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de Klant aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze Producten. De Klant verbindt zich er eveneens toe de Producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere Producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de Producten eigendom zijn van Boostways.

 

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst en geld-terug-garanties

6.1. Trajecten – algemeen

Een bij Boostways aangekocht traject kent een specifieke duurtijd zoals vermeld op de Website dan wel de offerte van Boostways. De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden beëindigd, behoudens andersluidende overeenstemming en volgens de hierna vermelde modaliteiten. 

6.1.1. Individuele coaching

Een Overeenkomst voor individuele coaching sessies kan na opmaak van de factuur en vastlegging van de eerste sessie, nog door de Klant worden geannuleerd waarbij de Klant recht heeft op terugbetaling van 50% van de totaalprijs. Van zodra er reeds een sessie is uitgevoerd, kan de Klant nog steeds overgaan tot annulering doch zonder enige mogelijkheid tot terugbetaling. 

De sessies van de individuele coachingstrajecten en de Borrow my Brain-dag moeten binnen de 6 maanden na factuurdatum worden opgenomen. Bij gebreke daaraan heeft Boostways het recht om de Overeenkomst te ontbinden, en dit vanaf het ogenblik van de kennisgeving ervan en zonder enige terugbetaling verschuldigd te zijn. 

6.1.2. Groepstrajecten en 1-1

Groepstrajecten in combinatie met 1-1 begeleiding kunnen door de Klant tot aan de start van het programma (kick-off call) worden geannuleerd waarbij de Klant recht heeft op een terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Van zodra het programma begonnen is, kan de Klant het specifieke traject niet meer kosteloos annuleren en is het totaalbedrag (ook in geval van annulatie) verschuldigd. Voor deze product specifieke trajecten zijn bijzondere algemene voorwaarden van toepassing.  

6.2. Andere

6.2.1. De verkoop van Producten (templates, audits, online cursussen,…) kan niet worden geannuleerd door de Klant, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.  

6.2.2. Workshops zijn kosteloos door de Klant te annuleren tot 7 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen datum waarop de workshop zou plaatsvinden. Tot 48 uur voor de overeengekomen datum kan de Klant de workshop annuleren waarbij de Klant een terugbetaling van 50% van de totaalprijs kan aanvragen. Bij een annulatie door de Klant minder dan 48 uur voor de overeengekomen datum of een no show zonder verwittiging is de Klant het totaalbedrag verschuldigd zonder recht op enige terugbetaling.

6.3. Algemeen

Boostways is gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, waardoor Boostways haar Diensten niet naar behoren kan uitoefenen. 

 

Artikel 7 – Levering 

7.1. Templates en audits worden digitaal – respectievelijk online en via e-mail- aangeleverd aan de Klant overgemaakte.

Templates worden meteen na de bestelling geleverd. Audits worden door Boostways verzonden binnen de 6 weken na datum van de bestelling, waarop deze termijn een indicatieve termijn is en geenszins een vervaltermijn.

7.2. Diensten kunnen zowel online als offline worden geleverd, afhankelijk van i) het keuzeaanbod van Boostways dat op voorhand aan de Klant wordt gecommuniceerd ii) desgevallend naar keuze van de Klant.

7.3. De (groeps)trajecten vinden plaats op de afgesproken data, net zoals de workshops doorgaan op de afgesproken datum.

Indien de Klant de afgesproken datum van een workshop, small group masterminds, co-works of tweedaagse annuleert, gelden volgende voorwaarden en modaliteiten: 

 • indien annulatie geschiedt meer dan 72u voor de betreffende datum: geen verlies van credit; 
 • indien annulatie geschiedt minder dan 72u voor de betreffende datum: verlies van overeenstemmende credit behoudens indien de Klant aan geldig doktersattest kan voorleggen

De looptijd van een traject ligt op voorhand vast en kan, behoudens onderling akkoord tussen Boostways en de Klant, niet wordt uitgesteld of on hold worden gezet. Boostways is vrij te beslissen om een uitstel van uitvoering, en dus afwijking van de voorziene afgesproken data, toe te staan aan de Klant. 

 

Artikel 8 – Betwistingen 

De Klant is verplicht om -op straffe van verval- eventuele klachten over facturen, geleverde Diensten of Producten van Boostways binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum dan wel levering, via e-mail kenbaar te maken aan Boostways. Bij gebreke aan protest binnen hogervermelde termijn worden de facturen, geleverde Diensten of Producten als definitief aanvaard beschouwd.

Als de Klant klachten heeft, kan de Klant contact opnemen met Boostways via het volgende e-mailadres: info@boostways.be 

De Klant -consument- kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. Boostways zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat Boostways slechts een inspanningsverplichting heeft en in geen enkel geval een resultaatsverplichting. 

9.1.2. De Klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van Boostways. 

9.2. Overmacht 

9.2.1. Boostways zal in geen geval aansprakelijk zijn indien zij  als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet (tijdig) aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de situatie van overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Boostways alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. In geval van annulatie ingevolge overmacht moet de Klant de desgevallend reeds ontvangen Producten terugbezorgen aan Boostways en zal Boostways de reeds gedane betalingen terugstorten naar de Klant binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten. Boostways zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om te betalen. In dergelijk geval van ontbinding, bestaat er in geen geval een verplichting tot schadevergoeding.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van Boostways geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer –en dus niet limitatief- begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, storingen ingevolge internetfraude,…

9.2.2. De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze haar contractuele verplichtingen (bv. niet aanwezig op een afspraak) niet kan nakomen wegens aangetoonde overmacht. 

9.3. Relaties met derden 

Voor zover Boostways afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Boostways op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan Boostways te wijten zou zijn, kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt verleend om alsnog de contractuele verplichtingen na te komen. Boostways kan in ieder geval hoogstens aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het door de Klant betaalde factuurbedrag, en hoogstens tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt. 

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst). 

9.5. Eigen verantwoordelijkheid van de Klant

Boostways begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. Boostways kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak. 

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en online teaching platform en  Producten eigendom zijn van Boostways en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. Boostways verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en uitsluitend in het kader en voor de duur van de Overeenkomst.  

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Boostways, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van Boostways, dewelke kan worden geraadpleegd op de Website.

 

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid 

12.1. De Partijen zullen samenwerken in een geest van wederzijdse loyaliteit en geen daden plegen of verklaringen afleggen die in contradictie zouden zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst of die activiteiten van de andere Partij zouden discrediteren of bemoeilijken.

Partijen verbinden er zich toe alle interne informatie waartoe zij toegang krijgen, vertrouwelijk te zullen behandelen en ze niet aan derden mede te delen noch te gebruiken, tenzij voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst of mits uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij.

De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing voor informatie:

 • die publiek gekend was, buiten bekendmaking door één van de Partijen of hun aangestelde;
 • die bekend wordt aan Partijen op een niet-confidentiële basis door eender welke bron;
 • die Partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie;
 • die Partijen verplicht zijn mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege;
 • die Partijen dienen mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst alsook na de beëindiging van de Overeenkomst. 

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zal de betreffende Partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere Partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

12.3. De Klant erkent dat Boostways bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient Boostways schriftelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat Boostways bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 13 – Herroepingsrecht

13.1. Algemeen

13.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online op de Website plaatsen.  

13.2. Uitzonderingen: 

13.2.1. Het Herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de Overeenkomst voor het einde van de herroepingstermijn. Op deze manier heeft de Klant erkend het ontbindingsrecht te verliezen. 

13.2.2. Het Herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

13.2.3. Het Herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die Boostways aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant.

13.3. Uitoefening van het Herroepingsrecht

13.3.1. Om het Herroepingsrecht tijdig uit te oefenen, moet de Klant via een schriftelijke verklaring (bv. per post, of per e-mail) Boostways op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen, en dit voor het verstrijken van de herroepingstermijn. 

13.3.2. Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Boostways alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

13.3.4. Boostways betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere Partij.

14.2.  Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de algemene voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de initiële bepaling het dichtst benadert.

14.3. Het feit dat Boostways of de Klant nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. 

14.4.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van Boostways worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.   

Laatste update: 15 maart  2024